Радио The Voice

Общи условия за играта "Моят звезден клас"

Общи условия за играта "Моят звезден клас“ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта на „Радио и телевизия The Voice“ ти дава възможността да спечелиш уникално преживяване с филма „XII A. Наричана за кратко в тези правила ИГРАТА се провежда съвместно от Радио и телевизия The Voice, BSS Media Group, ул. „Сребърна“ 21, наричано по-долу МЕДИЯТА и „. Организатор на играта е 12 A“ ООД със съдействието на А ПЛЮС ФИЛМС“ ЕООД.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: www.thevoice.bg .

2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: www.thevoice.bg , без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

Промоцията "Моят звезден клас“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

4.1. Промоцията ще се проведе в периода:

стартира в 7:00 часа на  21.08.2017 г. и продължава до 23:59 часа на 10.09.2017 г.

4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: www.thevoice.bg , при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години.

5.2. B промоцията нямат право да участват служителите на „А Плюс Филмс” ЕООД, „XII A” OOД , както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „BSS Media Group”, както и членовете на техните семейства.

5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

5.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията, т.е. се регистрира на www.thevoice.bg , се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. За участие в  Промоцията участникът трябва да качи снимка на класа си на официалната страницата на The voice.

6.2. Потребителите, които искат да се регистрират за участие в промоцията е необходимо да попълнят коректно онлайн формата в сайта на hwww.thevoice.bg ., която включва:

- изпращане на снимка по зададеното условие

- малко име и фамилия на участника;

- възраст

- email и телефон за връзка с участника;

6.3. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

6.4. Награди: Организаторът „А Плюс Филмс ЕООД“ със съдействието на “XII A” ООД предоставя наградите, които са както следва:

6.4.1: Голяма награда, която осигурява присъствие на целия клас на гала премиерата на филма “XII A” на 15.09.2017г.

Наградата включва само и единствено:

 • Осигуряване на транспорт до град София за целия клас, който спечели голямата награда;

 • 1 (една) нощувка за целия клас в град София;

 • Покани за гала-премиерата на филма “XII A” на 15.09.2017

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет не се включва. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи и храна, различни от посочените, и трансферни разходи, различни от посочените, както и дължими данъци по ЗДДФЛ.

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Условия за получаване на Голямата награда:

- Победителят трябва да има навършени 18 години

- Хотелското настаняване е на принципа – двама възрастни в една стая;

7.2.1.Изтеглените печеливши ще получат обаждане от Организатора на предоставените от тях данни при регистрацията;

 

7.2.3 Победителят за голямата награда ще бъде обявен на 11.09.2017 г. в 10 часа. Победителят ще е участникът, чиято снимка е събрала най-много гласове. При равен брой гласове се пристъпва към теглене на жребий. Информацията е достъпна по време на кампанията на адреса на гласуване: http://www.thevoice.bg/gallery/radio/kachi-snimka-na-svoja-12-klas-spodeli-ja-i-mojesh-da-spechelish-mega-jaka-nagrada-vsjaka-snimka-shte-se-publikuva-v-nachaloto-na-sledvashtija-raboten-den

Победителят трябва да потвърди до 14 часа на 11.09.2017, че ще ползва Голямата награда и да предостави своите имена и тези на учениците от класа му по лична карта. Ако се откаже, то Организаторите имат право да изберат втория по брой гласове победител, който да получи наградата или да не предоставят наградата изобщо.

7.4 Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от тях. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

7.5 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

7.6. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочения награден пакет.

7.7. При получаване на наградата победителят и неговият клас подписват и декларация, с която декларират, че носят отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на Република България, включително ЗДДФЛ. Победителят следва да се обърнат за съдействие към Организарора за издаване необходимите данъчни документи за стойността на получената предметна награда.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

8.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност

 8.2. Bсеки потребител има право да участва в промоцията с повече от една регистрация.

8.3. Bсички валидни регистрации имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТ

9.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

9.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

12.1. Организаторът и медията си запазват правото да публикуват снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. Медията публикува снимките след задължително преглеждане и одобрение два пъти дневно в работни дни: в 9 часа и в 15 часа.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио и телевизия The Voice“.

13.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.

 

MORNING VOICE 08:00 - 12:00 Слушай
 • DAVID GUETTA, RIHANNA WHO'S THAT CHICK 08:56 сега
 • SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO SENORITA (ID) 08:53 предишна
 • LENA, NICO SANTOS BETTER 08:47 предишна
 • FLY PROJECT MEXICO 08:44 предишна
 • BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID EASTSIDE (ID) 08:41 предишна
 • AYA NAKAMURA POOKIE 08:38 предишна
 • ALMA DON'T KNOW 08:34 предишна
 • NEBEZAO FT. RAFAL BLACK PANTHER (ID) 08:31 предишна
 • EUROPA (JAX JONES & MARTIN SOLVEIG) FT. MADISON BEER ALL DAY AND NIGHT 08:24 предишна
 • SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO FT. KES KROSS COFFEE SHOP 08:21 предишна
Snooza 06:00 - 10:00