Радио The Voice

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ THE VOICE

14:44 | 14 януари 2011

  В сила от 01


 

В сила от 01.01.2011 г.

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ

Игрите и кампаниите в ефира на Телевизия The Voice и Радио The Voice и на уеб портала www. thevoice.eu се организират от „Радио Веселина“ ЕАД и „Радио Експрес“ АД със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, кв. Хладилника, ул. „Сребърна» 21, ет. 7, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР».

2. ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Телевизия и Радио The Voice и/или в уеб портала www.thevoice.bg , наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА».
2.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: www.thevoice.bg
2.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: www.thevoice.bg

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice   могат да участват всички физически лица, навършили 1 4 години и живеещи на територията на Република България.

3.2. В игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice нямат право да участват служителите на  „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕАД, Агенция "Атлантик" ЕООД „Радио Експрес“ АД, , както и членовете на техните семейства.
3.3. В игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.
3.4. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на т. 3.1., 3.2. и 3.3. или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите. 

  4. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

4.1. Наградите в игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
4.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията.Изключение правят паричните награди, които се получават само в ден петък в рамките на месец от датата на спечелване. 
4.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.
4.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите на Телевизия и Радио The Voice да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.

4.5 Непълнолетни участници, спечелили награда на стойност, по-висока от 100 (сто) лева от дадена игра, получават наградата си в присъствието на родител, настойник или попечител и ползват с тяхно знание и разрешение.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www. thevoice.bg
5.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice
5.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 4.2., се считат за невалидни.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice . С регистрирането на участието си в играта или кампанията на Телевизия и Радио The Voice ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. До 90 календарни дни след приключване на играта или кампанията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Телевизия и Радио The Voice се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
9.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

9.3. Телефонният номер, който е част от условията на играта (02 80 910 80), е без увеличение на телефонната тарифа.

THE VOICE OF SUMMER 12:00 - 20:00 Слушай
  • DJ SAVA FT. SERENA RED CADILLAC 16:41 сега
  • PEDRO CAPO FT. ALICIA KEYS & FARRUKO CALMA (ALICIA REMIX) 16:38 предишна
  • SOFIA REYES FT. RITA ORA & ANITTA R.I.P. 16:35 предишна
  • CLAYDEE FT. ALEX VELEA HEY MA 16:29 предишна
  • ONE REPUBLIC RESCUE ME 16:26 предишна
  • ALAN WALKER FT. SABRINA CARPENTE & FARRUKO ON MY WAY 16:23 предишна
  • ARNON TE MOLLA (ID) [2019 version] 16:20 предишна
  • DAYA INSOMNIA 16:17 предишна
  • CHOKO TONI MONTANA (ID) 16:14 предишна
  • NEBEZAO NA PESKE! 16:11 предишна
The Voice Wishlist 16:00 - 17:00