Радио The Voice

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “THE BRIT AWARDS 2018 С MASTERCARD®”

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „THE BRIT AWARDS 2018 С Mastercard®

 

 

 

1. МЕДИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

1.1. Промоционалната кампания “THE BRIT AWARDS 2018 С Mastercard®“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се провежда със съдействието на  Mastercard® Europe SA, белгийско акционерно дружество („Възложител”). Кампанията се организира от “РАДИО ЕКСПРЕС“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление в град София, район “Лозенец“, ул. „Сребърна“ №21 („Медия”), на територията на Република България.

 

Наградите се предоставят със съдействието на рекламна агенция „РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ“ АД, ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Джеймс Баучер“ №23.

 

1.2.  Mastercard® не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в играта във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора. Всякакви запитвания, уведомления и др., участниците следва да отправят към Организатора на посочените в тези Общи условия телефон за връзка и електронен адрес на Организатора.

 

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

 

 

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на http://www.thevoice.bg/terms/pravila-na-promocionalna-kampanija-the-brit-awards-2018-s-Mastercard за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Медията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта http://www.thevoice.bg/BRIT

2.4. С отправянето на отговор на въпрос в специалната регистрационна форма на Кампанията, намираща се на http://www.thevoice.bg/BRIT, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Медията на следния електронен адрес: igra@thevoice.bg

 

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 04.01.2018 г. до 31.01.2018 г., вкл. Медията си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната игра, а именно 04.01.2018 г. В Промоционалната игра не участват бизнес кредитни или дебитни карти Mastercard®.

4.3. В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).

4.4. В Промоционалната кампания могат да участват единствено лицата, които в периода на Промоционалната кампания са попълнили регистрационната форма на Кампанията, находяща се на http://www.thevoice.bg/BRIT, с посочване на следните данни: три имена, възраст, населено място, телефонен номер, както и на верен отговор на въпроса, публикуван на http://www.thevoice.bg/BRIT в деня на попълване на регистрационната форма.

Всеки участник може да попълва регистрационната форма и съответно да посочва отговор на въпроса еднократно, в рамките на всеки конкретен въпрос, част от Промоционалната игра. Всеки участник може да попълва регистрационната форма и съответно да посочва отговор на всеки въпрос, задаван като част от Промоционалната кампания, в периода, в който е публикуван.

4.4.1. За участие в тегленето за спечелване на брандирани слушалки по т. 7.1.3. е необходимо всеки участник да сподели в профила си във Facebook поста, обявяващ кампанията, публикуван на фейсбук страницата на Медията.

4.5. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с осъществяване на покупка. Един участник може да спечели само една награда в кампанията.

4.6. Служителите на Медията и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

4.7. Медията има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания, включително ако е посочил неточни или неверни данни при регистрация в Кампанията или грешен или неточен отговор на дневния въпрос.

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

5.1. Участието в Кампанията е доброволно. При участието си всеки участник предоставя следните лични данни: три имена, възраст, населено място, телефон за контакт, съответно достъп до Facebook профила си при участие по чл. 4.4.1. Медията носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

5.2. Медията ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Кампанията се преустановява.

5.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Кампанията.

5.4. Медията не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

5.5. Медията декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен на „РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ“ АД за целите на предоставянето на наградите по настоящата Кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Кампанията, с което се преустановява и участието му.

5.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Кампанията.

5.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Медията негови лични данни и право да поиска от Медията заличаване, коригиране или блокиране на данните му, като отправи писмено заявление до Медията на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на igra@thevoice.bg

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

6.1. В периода на провеждане на Кампанията потребителите могат да участват на адрес http://www.thevoice.bg/BRIT

6.2. На всеки няколко дни, част от промоционалния период на Кампанията, Медията публикува по едно изображение, на http://www.thevoice.bg/BRIT, общо пет изображения, свързани с известни изпълнители или песни, победители в наградите The BRIT Awards с  Mastercard®. Всяко публикувано изображение ще бъде на разположение до публикуването на следващото.

6.3. Във времевия диапазон по 6.2. всеки, който желае да участва, следва да попълни регистрационната форма на Кампанията, находяща се на http://www.thevoice.bg/BRIT, с посочване на следните данни: три имена, възраст, населено място, телефонен номер, както и на вярно предположение за името на изпълнителя или песента в изображението, публикувано на http://www.thevoice.bg/BRIT в деня на попълване на регистрационната форма.

6.4. Всеки участник може да попълва регистрационната форма и съответно да посочва предположението си еднократно по отношение на всяко отделно изображение, публикувано като част от Промоционалната игра. Всяко вярно предположение представлява отделно участие в томболата.

6.4.1. За участие в тегленето за спечелване на брандирани слушалки е необходимо всеки участник да сподели в профила си във Facebook поста, обявяващ кампанията, публикуван на фейсбук страницата на Медията в периода на Кампанията.

6.5. Определянето на печелившите в Промоционалната кампания се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници в Промоционалната кампания, отговарящи на условията в настоящите Общи условия, осъществили валидна регистрация и съответно предоставили поне едно вярно предположение. Определянето на печелившите за получаване на брандирани слушалки се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници в Промоционалната кампания, споделили промоционалния пост. Тегленето на печелившите ще се случи чрез теглене на жребий пред нотариус на 01 февруари 2018 г. Информация за Промоционалната кампания и печелившите ще бъде предоставяна от Медията. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на страницата http://www.thevoice.bg/BRIT в срок до 12 февруари 2018 г.

6.6. Броят на печелившите за периода на Промоционалната кампания е 121 /сто двадесет и един/.

6.7.  Mastercard® Europe и Медията не носят отговорност при проблеми при извършване на регистрацията, дължащи се на технически или други обективни причини, или на предоставяне на грешни, непълни или неточни данни или отговори.

 

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1.1 Голямата наградата в Промоционалната кампания е 1 /един/ пакет за двама за посещение на наградите The BRIT Awards 2018 with  Mastercard®. Наградата влючва:

 • самолетни билети (полет София-Лондон-София с редовна авиокомпания, икономичен клас) за двама човека;

 • трансфер летище Лондон – хотел – летище Лондон за двама човека;

 • две нощувки в хотел поне 3 звезди в Лондон, за двама човека;

 • медицинска застраховка при пътуване за двама човека;

 • два билета “Level 1 seating” за достъп до церемонията по връчване на британските годишни музикални награди The BRIT Awards 2018 с  Mastercard®, която ще се проведе на 21.02.2018 г. в Лондон, Великобритания.

Вида на самолетните билети, трансферът и хотелът - са по преценка на “РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ” АД.

7.1.2. В Промоционалната кампания се предоставят и 100 малки награди, представляващи игра Eyetoons, всяка на стойност от 22 лева с ДДС.

7.1.3. В Промоционалната кампания се предоставят и 20 брандирани слушалки, всяка на стойност от 10 лева с ДДС.

7.2. След провеждане на томболата, съответно определяне на печелившите, Медията се свързва с печелившия на посочените от него контакти за кореспонденция в регистрационната форма с информация за реда за получаване на наградата, съответно чрез изпращане на съобщение във Facebook на спечелилите брандирани слушалки. Печелившите ще бъдат обявени и на http://www.thevoice.bg/BRIT в срок до 12 февруари 2018 Медията не носи отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на участника, както и при несъобразяване с реда за получаване на наградата. В случай че Медията не успее да се свърже с печеливш в срок от 3 работни дни от обявяване на името му, съответно печелившият не се свърже с Огранизатора, последният може да определи друг печеливш чрез провеждане на томбола.

7.3. Наградата се предоставя срещу представяне на документ за самоличност и съответно безконтактна карта  Mastercard®, показвайки само името на печелившия и дата на валидност на картата. Предоставянето на наградите се извършва с подписване на приемо-предавателен протокол с попълване всички данни по лична карта.

7.4. Печелившият на наградата по точка 7.1.1 и неговият придружител трябва да имат навършени 18 години.

7.5. Наградата по точка 7.1.1 (и придружаващите я билети за церемонията) е персонална за печелившия. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги. Продажбата, прехвърлянето, препродажбата, даряването или предоставянето на билетите или част от наградата е забранено (включително, без изброяването да е изчерпателно, чрез онлайн сайтове за продажба или онлайн търгове). Медията е оправомощенa да откаже връчването на наградата или да анулира предоставена награда при неизпълнение на настоящия член.

7.6. С приемането на наградата всеки печеливш се съгласява да съблюдава Общите условия за ползване на пропуските за наградите, публикувани на www.brits.co.uk/terms-and-conditions. Тези Общи условия подлежат на промяна и могат да включват изискване за предоставяне на документ за самоличност с изображение на притежателя му от страна на печелившия и/или друг документ за удостоверяване самоличността (напр. дебитни карти) преди влизане в мястото на събитието с цел установяване самоличността на приносителя на наградата. Неизпълнение или нарушение на Общите условия може да доведе до недопускане в мястото на събитието или преждевременното му напускане.

7.7. Печелившият предоставя съгласието си той и неговият придружител да бъдат заснемани по време на наградите The BRITs. The O2 Арена по собствена преценка може да не допусне или да не предостави достъп на печелившия до наградите BRIT, независимо че притежава валиден билет.

7.8. Печелившият и неговият придружител са наясно, че са задължени да спазват пълните правила на The O2 Арена (мястото на провеждане на събитието), които могат да бъдат видяни на официалният сайт. The O2 Арена запазва правото си по собствена преценка да не допусне или да не предостави достъп на печелившия до наградите The BRITs, независимо че притежава валиден билет.

7.9. В случай че печеливш участник не може да представи документ по т. 7.3., съответно не спази реда за получаване на наградата (напр. не се съгласи да спазва условията по 7.4, 7.5., 7.6., 7.7. 7.8. или не предостави необходимите данни за издаване на служебна бележка) Медията има правото да откаже връчване на наградата.

7.10. Медията не носи отговорност дали, по какъв начин и при какви условия печелившият и придружаващото го лице ще реализират наградата.

Ползването на наградата от печелившия и придружаващото го лице следва и може да стане единствено при съобразяване с изискванията на приложимото законодателство относно личните документи, граничния режим, напускането на и връщането в България, влизането, пребиваването и напускането на Великобритания, както и при спазване указанията, изискванията и инструкциите на превозвачите, на хотела за настаняване, на медията на The BRIT Awards 2018 и на всички други доставчици на стоки и услуги, включени в наградата. Печелившият и придружаващото го лице единствени носят отговорност за спазването на нормативните и всякакви други изисквания при реализирането на наградата.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

8.1. Медията има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Медията не отговаря и не може да бъде привлеченa като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

9.2. Медията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Медията не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Медията.

9.4. Медията и  Mastercard® не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ

 

10.1. Всички спорове, възникнали между Медията и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

10.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Медията са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

 

11. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

11.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

11.2. “Реформа адвъртайзинг” АД издава на печелившия участник, получил награда в Кампанията, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. “Реформа адвъртайзинг” АД внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от победителя, за което издава служебна бележка по образец. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

11.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. 

 

Контакти с Медията:

+359 2 91000

igra@thevoice.bg

 

WE LOVE MUSIC 00:00 - 08:00 Слушай
 • CALVIN HARRIS & DUA LIPA ONE KISS 05:22 сега
 • ALVARO SOLER LA CINTURA 05:19 предишна
 • CLEAN BANDIT FT. DEMI LOVATO SOLO 05:16 предишна
 • RITA ORA LET YOU LOVE ME 05:12 предишна
 • EL PROFESOR BELLA CIAO (HUGEL REMIX) 05:10 предишна
 • KAZKA PLAKALA 05:07 предишна
 • JASON DERULO FT. DAVID GUETTA, NICKI MINAJ & WILLY WILLIAM GOODBYE 05:04 предишна
 • ILKAN GUNUC & OSMAN ALTUN FT. SOPHIE I DON'T MIND (ID) 05:02 предишна
 • PASCAL JUNIOR FT. SERGIO CRAVIN' 04:58 предишна
 • SKANDAU BEZ DA PIE (ID) 04:55 предишна
We love music 01:00 - 06:00