Радио The Voice

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „EXIT FESTIVAL 2018“

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „EXIT FESTIVAL 2018“

 

1. МЕДИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

1.1. Промоционалната кампания “EXIT FESTIVAL 2018“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се провежда със съдействието на Парти Травъл България ООД („Възложител”). Кампанията се организира от “РАДИО ЕКСПРЕС“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление в град София, район “Лозенец“, ул. „Сребърна“ №21 („Медия”), на територията на Република България.

Наградите се предоставят със съдействието на Парти Травъл България ООД, със седалище и адрес на управление в град София, 1504, бул. Янко Сакъзов, 13, вх.В, ет.4, ап.16

1.2. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

 

 

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.thevoice.bg за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Медията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://www.thevoice.bg/

2.4. С отправянето на отговор на въпрос във Фейсбук страницата на The Voice Radio & TV Bulgaria, намираща се на https://www.facebook.com/TheVoiceRadioTV/?fref=ts, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Медията на следния електронен адрес: igra@thevoice.bg

 

 

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 15.12.2017 г. до 13.02.2018 г., вкл. Медията си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

 

4.2. В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).

 

4.3. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с осъществяване на покупка. Един участник може да спечели само една награда.

4.4. Служителите на Медията и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

4.5. Медията има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания, включително ако е посочил неточни или неверни данни при регистрация в Кампанията или грешен или неточен отговор на дневния въпрос.

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

5.1. Участието в Кампанията е доброволно. При спечелване на награда всеки участник предоставя следните лични данни: три имена, възраст, населено място, телефон за контакт. Медията носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

5.2. Медията ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Кампанията се преустановява.

5.3. Медията декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен на „Парти Травъл България ООД“ за целите на настоящата Кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Кампанията, с което се преустановява и участието му.

5.4. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Кампанията.

5.5. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Медията лични данни и право да поиска от Медията заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Медията на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на igra@thevoice.bg

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

6.1. В периода на провеждане на Кампанията потребителите могат да участват на адрес https://www.facebook.com/TheVoiceRadioTV/?fref=ts

6.2. По време на промоционалния период на Кампанията 15.12.2017 – 13.02.2018, периодично Медията публикува по 1 въпрос, общо 5 въпроса, на https://www.facebook.com/TheVoiceRadioTV/?fref=ts, свързани с фестивала EXIT. Всеки публикуван въпрос ще бъде на разположение 5 (пет) дни.

6.3. Във времевия диапазон по 6.2. всеки, който желае да участва, следва да впише предполагаемия от него верен отговор като коментар под публикацията, свързана с играта, и да напише името на свой приятел, с когото иска да отиде на Exit Festival.

6.4. Определянето на печелившия се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници в Промоционалната кампания, отговарящи на условията в настоящите Общи условия, предоставили верен отговор на един въпрос. Тегленето на печелившия се случва пет дни след публикуване на всеки въпрос със следната честота:

I пост - 15.12, теглене 19.12 

II пост - 5.01, теглене 9.01

III  пост - 12. 01,   теглене 16.01

IV пост - 26.01, теглене 30.01

V  пост - 09.02,  теглене 13.02

 

6.5. Броят на печелившите за периода на Промоционалната кампания са 5 /пет/.

6.6. Парти Травъл България ООД и Медията не носят отговорност при проблеми при участието в играта, дължащи се на технически или други обективни причини, или на предоставяне на грешни, непълни или неточни данни или отговори.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите в Промоционалната кампания са 5 /пет/ броя двойни билети за Exit Festival в Нови Сад, Сърбия между 12 и 15 юли. Наградата не влючва транспорт, нощувка и дневни разходи.

 

Печелившият и придружителят му следва да са пълнолетни.

7.2. След провеждане на томболата, съответно определяне на печелившия, Медията се свързва с печелившия на посочените от него контакти за кореспонденция в регистрационната форма с информация за реда за получаване на наградата. Печелившият ще бъде обявен и на https://www.thevoice.bg/. Медията не носи отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на участника, както и при несъобразяване с реда за получаване на наградата. В случай че Медията не успее да се свърже с печелившия в срок от 24 часа от обявяване на името му, съответно печелившият не се свърже с Медията, последният може да определи друг печеливш чрез провеждане на томбола.

 

7.3. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги. Наградата, както и билетите за достъп са лични. Продажбата, прехвърлянето, препродажбата, даряването или предоставянето на билетите или част от наградата е забранено (включително, без изброяването да е изчерпателно, чрез онлайн сайтове за продажба или онлайн търгове). Медията е оправомощенa да откаже връчването на наградата или да анулира предоставена награда при неизпълнение на настоящия член.

7.4. С приемането на наградата всеки печеливш се съгласява да съблюдава Общите условия за ползване на пропуските за фестивала Exit, публикувани на https://www.exittrip.org/en/terms-and-conditions. Тези Общи условия подлежат на промяна и могат да включват изискване за предоставяне на документ за самоличност с изображение на притежателя му от страна на печелившия преди влизане в мястото на събитието с цел установяване самоличността на приносителя на наградата. Неизпълнение или нарушение на Общите условия може да доведе до недопускане в мястото на събитието или преждевременното му напускане.

Печелившият предоставя съгласието си той и неговият придружител да бъдат заснемани по време на фестивала Exit. Exit Festival в Нови Сад, Сърбия по собствена преценка може да не допусне или да не предостави достъп на печелившия събитието.

7.5. Медията не носи отговорност дали, по какъв начин и при какви условия печелившият и придружаващото го лице ще реализират наградата.

Ползването на наградата от печелившия и придружаващото го лице следва и може да стане единствено при съобразяване с изискванията на приложимото законодателство относно личните документи, граничния режим, напускането на и връщането в България, влизането, пребиваването и напускането на Сърбия, както и при спазване указанията, изискванията и инструкциите на организатора на Exit Festival 2018 в Нови Сад, Сърбия. Печелившият и придружаващото го лице единствени носят отговорност за спазването на нормативните и всякакви други изисквания при реализирането на наградата.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

8.1. Медията има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Медията не отговаря и не може да бъде привлеченa като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

9.2. Медията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Медията не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Медията.

9.4. Медията и Парти Травъл България ООД не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ

 

10.1. Всички спорове, възникнали между Медията и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

10.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Медията са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

 

Контакти с Медията:

+359 2 91000

igra@thevoice.bg

 

WE LOVE MUSIC 00:00 - 08:00 Слушай
  • KDDK & ARILENA ARA LAST TRAIN TO PARIS 00:03 сега
  • NICK JONAS VOODOO 00:00 предишна
  • ARASH, HELENA DOOSET DARAM (FILATOV & KARAS REMIX) 23:58 предишна
  • CHOKO & PICPUKK ANACONDA 23:54 предишна
  • MARTIN GARRIX FT. KHALID OCEAN 23:51 предишна
  • ENRIQUE IGLESIAS x PITBULL MOVE TO MIAMI 23:49 предишна
  • JAX JONES FT. MABEL & RICH THE KID RING RING 23:45 предишна
  • CALVIN HARRIS & DUA LIPA ONE KISS 23:42 предишна
  • HAKAN AKKUS, SERRA ARITURK FLYING HIGH 23:38 предишна
  • STEFAN GOBANO, DOREEN, SOUL FEEL YOUR LOVE (ID) 23:35 предишна
Hip Hop & RnB 00:00 - 01:00