Радио The Voice

Общи условия за играта "Тайната на Коко"

ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта „Тайната на Коко“, наричана за кратко в тези правила ПРОМОЦИЯТА, се провежда съвместно от Радио The Voice, BSS Media Group, ул. „Сребърна“ 21, наричано по-долу МЕДИЯТА и Форум Филм България, ул. „Брегалница“ 45, ет.4, наричан за кратко по-долу ДИСТРИБУТОРЪТ. Организатор на играта е ДИСТРИБУТОРЪТ.

 

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за кратко „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://thevoice.bg/terms/obshti-uslovija-za-igrata-tajnata-na-koko

2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://thevoice.bg/terms/obshti-uslovija-za-igrata-tajnata-na-koko  без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

4.1. Промоцията ще се проведе в периода 13.11 – 26.11.2017 г.

4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като оповестяват това на Интернет адрес: http://www.thevoice.bg/news/tajnata-na-koko-igraj-i-specheli  при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години.

5.2. B промоцията нямат право да участват служителите на „Форум Филм България” ООД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „Радио Експрес АД”, както и членовете на техните семейства.

5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградите.

5.4. За всяко лице, което се включи в Промоцията, т.е. се регистрира на http://www.thevoice.bg/news/tajnata-na-koko-igraj-i-specheli  се смята, че приема правилата за участие и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. За участие в Промоцията участникът трябва да се регистрира на страницата на Промоцията http://www.thevoice.bg/news/tajnata-na-koko-igraj-i-specheli  да попълни данните си за участие и да даде правилен отговор на въпроса:

Как се казва четириногият спътник на Мигел във филма „Тайната на Коко“?

а/ Коко;

б/ Олаф;

в/ Данте.

Изпълнявайки условията, описани по-горе в т. 6.1., участникът получава правото да участва в томболата за наградите, раздавани в рамките на Промоцията.

6.2. За да се регистрират успешно за участие в Промоцията, участниците трябва да попълнят формуляр със следните данни:

- трите имена;

- възраст

- email и телефон за връзка;

- населено място

6.3. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

6.4. Наградите, раздавани в рамките на Промоцията, са осигурени от Организатора „Форум Филм България ООД“ и от езикова школа „Иберика“, както следва:

6.4.1: 1 бр. ваучер за езиков курс по испански език, осигурен от езикова школа „Иберика“ на стойност 188 лв. с вкл. ДДС.

Наградата включва:

Ваучер за курс по испански език в езикова школа „Иберика“.

Ваучерът може да се ползва при следните условия:

 • Ваучерът е валиден за езиков курс по испански, ниво А1, с дневен (сутрин / следобед или съботно-неделен график.

 • Ваучерът може да бъде използван и за друг чуждоезиков курс, част от програмата на езикова школа „Иберика“, като при това положение стойността на ваучера (188 лв. с вкл. ДДС) ще бъде приспадната от крайната цена на избрания курс.

 • Ваучерът може да бъде използван в периода 01.12.2017 г. – 31.05.2018 г.

 • Ваучерът може да бъде използван единствено за курсовете по испански език, част от програмата на езикова школа „Иберика“.

 • Курсовете по испански език се провеждат в гр. София на адрес ул. „Братя Миладинови“ 10.

 • Минималната възраст на посетителите на курса е 14 години.

 • Екипът на езикова школа „Иберика“ си запазва правото да отложи или анулира предварително планиран и обявен курс по испански език.

 • Преди началото на курса посетителят на курса е длъжен да подпише декларация за запознаване с Общите условия за провеждане на курс по испански език в „Иберика“.

 • Ваучерът не покрива разходите за учебните материали, включени в езиковия курс.

 • Победителят трябва да потвърди, че ще ползва наградата, както и да предостави поисканите му от езикова школа „Иберика“ лични данни в срок до 31.05.2018 г. В противен случай ще загуби правото си да използва спечелената награда.

 • Преди да получи наградата, победителят трябва да подпише декларация, с която декларира, че носи отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на България, включително ЗДДФЛ.

 • Езикова школа „Иберика“ и „Форум Филм България“ си запазвaт правото да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от курс по испански език.

 

6.4.2. Предметни награди, част от оригиналния мърч към филма „Тайната на Коко“, осигурени от „Форум Филм България ООД“, както следва:

- Чаша: 5 бр.

- Фоторамка: 4 бр.

- Чанта: 3 бр.

- Bluetooth колонки: 3

 

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Победителите в Промоцията се определят чрез жребий измежду всички участници, дали верен отговор на въпроса, зададен в рамките на Промоцията.

7.2. Победителите в Промоцията ще бъдат обявени на 27.11.2017 г. в 10:30 ч. в ефира на радио The Voice и на сайта www.thevoice.bg

7.3. Изтеглените печеливши ще получат обаждане от Организатора на предоставените от тях данни при регистрацията.

7.4. Победителят, който печели наградата ваучер за езиков курс по испански език, трябва да потвърди, че ще ползва наградата и да предостави поисканите му от „Иберика“ лични данни в срок до 31.05.2018 г. В противен случай ще загуби правото си да използва спечелената награда.

7.5. Победителите в Промоцията, спечелили предметни награди, част от оригиналния мърч към филма „Тайната на Коко“, трябва да посочат име и адрес за получаване на наградата си най-късно до 31.11.2017 г. В противен случай губят правото си да получат спечелената награда.

7.6. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от тях. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

7.7. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

7.8. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградите с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочения награден пакет.

7.9. При получаване на наградата ваучер за езиков курс по испански език победителят подписва декларация, с която декларира, че носи отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на Република България, включително ЗДДФЛ. Победителят следва да се обърне за съдействие към Дистрибутора за издаване на необходимите данъчни документи за стойността на получената предметна награда.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

8.1. Наградите ще бъдат предоставяни на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на самоличността и възрастта им посредством валиден документ за самоличност.

8.2. Bсеки потребител има право да участва в промоцията с повече от една регистрация.

8.3. Bсички валидни регистрации имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТИ

9.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

9.2. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите в настоящата Игра. Отговорността за приемането на рекламации и предоставянето на гаранционно обслужване е на съответния търговец и/или производител.

9.3. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил, не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9.4 Преди да получи голямата награда (езиков курс по испански от "Иберика" на стойност 188 лв. с вкл. ДДС) , победителят трябва да подпише декларация, с която декларира, че носи отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на Република България, включително ЗДДФЛ.

 

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио и телевизия The Voice“.

13.2. Потребителите носят персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.

ЧАCТ 14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

14.1. Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

 

MORNING VOICE 08:00 - 11:00 Слушай
 • MAROON 5, CARDI B GIRLS LIKE YOU 10:24 сега
 • YOANA ISSA GAME 10:21 предишна
 • ENRIQUE IGLESIAS x PITBULL MOVE TO MIAMI 10:18 предишна
 • FABRIZIO PARISI AND MIYAN, BELONOGA SUNBEAMS 10:13 предишна
 • DYNORO FT. GIGI D'AGOSTINO IN MY MIND 10:10 предишна
 • DRAKE IN MY FEELINGS 10:07 предишна
 • JAX JONES FT. MABEL & RICH THE KID RING RING 10:04 предишна
 • DENNIS LLOYD NEVERMIND 09:59 предишна
 • INNA NO HELP 09:56 предишна
 • IMAGINE DRAGONS THUNDER 09:53 предишна
Top 10 10:13 - 11:00